„Koła w ruchu - projekt wsparcia studenckiej działalności naukowej w województwie pomorskim”, będzie realizowany od 01.04.2019 r. do 30.11.2019 r. Projekt uzyskał finansowanie  w ramach zadania publicznego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”. Realizatorem Projektu jest Fundacja PSC. Celem Projektu jest realizacja szeregu działań na rzecz studenckiego ruchu naukowego i kół naukowych działających na terenie województwa pomorskiego, które w sposób kompleksowy wesprą studentów aktywnych naukowo.

Projekt  przewiduje objęcie wsparciem 48 osób reprezentujących od 15 do 30 organizacji naukowych.

Jest to II edycja projektu zainaugurowanego w 2018 roku. W ramach ubiegłorocznej edycji powstała strona www.kolawruchu.pl, która jest przestrzenią do zaprezentowania swojego koła, wymiany doświadczeń, rozreklamowanie swoich działań a także nawiązanie współpracy pomiędzy kołami.

II edycja projektu została tak zmodyfikowana aby jeszcze bardziej odpowiadać na potrzeby studentów działających w organizacjach studenckich.

Projekt będzie składał się z kilku etapów:

 

I MEETUP - czyli spotkanie networkingowe, którego celem będzie zapoznanie się osób biorących udział w projekcie. Pozwoli to na efektywniejsza prace podczas warsztatów oraz lepszy dobór osób do wspólnych projektów.

 

II SZKOLENIA:

1.Szkolenie z zakresu pracy projektowej 

Celem warsztatu jest zainicjowanie postaw związanych z:

- Adekwatnym wyznaczaniem celów projektu;

- Planowaniem projektu: harmonogramu, kamieni milowych, etapów projektu, budżetu, mierników kontrolnych;

- Koordynowaniem prac projektowych na wszystkich etapach realizacji oraz ustalaniem planu komunikacji wewnątrz i na zewnątrz zespołu;

- Przewidywaniem ryzyka i zagrożeń i odpowiednio im przeciwdziałać.

 

2. Szkolenie pt. „Analiza problemowa i podstawy planowania strategicznego" 

Warsztaty których celem jest w pierwszej kolejności przedstawienie i przećwiczenie jakie są możliwe narzędzie i formy doprecyzowania problemu, poznawania jego zakresu oraz przyczyn. W drugiej zajęcia skupiają się na analizowaniu dostępnych narzędzi i zasobów oraz generowaniu pomysłów mających służyć rozwiązaniu danego problemu. Warsztat dotyczy przestrzeni, która występuje pomiędzy zaistnieniem problemu (z perspektywy organizacji) do zaprojektowania możliwych scenariuszy jego rozwiązania (przed stworzeniem np. projektu).

 

3.Szkolenie z zakresu pracy w grupie

Warsztaty są po to by:

- Zobaczyć w jaki sposób funkcjonujemy w grupie, jakie przyjmujemy rolę grupowe

- Poznać mechanizmy i etapy procesu grupowego, które występują we wszystkich grupach, nawet w Twojej 

-Zastanowić się co wnosisz do grupy, i co grupa daje Tobie

- Dobre samopoczucie przede wszystkim, czyli jak dbać o siebie i stawiać granice w grupie

-Praca zespołowa, która daje radość i energię, czyli kontakt i kontrakt w grupie

 

4.Szkolenie z zakresu przywództwa 

Celem warsztatu jest:

- Poznanie własnych możliwości w byciu przywódcą i obszarów do zmiany;

- Odkrycie różnice między Menedżerem/ Liderem a Przywódcą oraz poznanie różnych koncepcji przywództwa;

- Poszerzenie wiedzy na temat efektywnego przewodzenia pracownikiem i grupy;

- Doskonalenie umiejętności komunikowania się w procesie kierowania pracownikiem i grupą;

- Podniesienie kompetencji prezentacji i autoprezentacji z wykorzystaniem tradycyjnych oraz nowoczesnych narzędzi.

 

III WYMIENNIKOWNIA WIEDZY – członkowie kół za pomocą platformy będą proponować tematy szkoleń, które chcieliby przeprowadzić. 3 warsztaty, które uzyskają największą liczbę głosów zostanie zorganizowanych w przestrzeniach Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego.

 

IV OPRACOWANIE POMYSŁU I WDROŻENIE PROJEKTU NAUKOWEGO - W kolejnym etapie uczestnicy projektu dobiorą się w 3-4 interdyscyplinarne zespoły w ramach których będą pracować nad wspólnym projektem naukowym. Każdy z zespołów będzie miał do dyspozycji budżet – 3000 zł brutto. Wsparciem dla działań grup będą mentorzy, którzy posiadając doświadczenie w realizacji projektów będą konsultować i wspierać realizację pomysłów. Dodatkowo Fundacja PSC zagwarantuje wsparcie logistyczne (rozliczenie zgodnie z przepisami prawa). Po zakończeniu tego etapu uczestnicy przystąpią do wdrażania zaplanowanych działań i oceny ich skuteczności. Wszystko to odbędzie się w oparciu o wiedzę i umiejętności przekazane podczas warsztatów i przy wsparciu mentorów.

 

V UDZIAŁ W PODSUMOWUJĄCYM „WARSZTACIE HURRA!” - podczas którego studenci będą prezentować swoje projekty przed interesariuszami projektów, Mentorami, ekspertami Fundacji PSC oraz przedstawicielami zainteresowanych uczelni. Warsztaty będą miały na celu podzielenie się doświadczeniami z pracy, informacjami co sprawiało im największe trudności a co pomagało w realizacji zadań.

 

VI STWORZENIE KATALOGU DOBRYCH PRAKTYK - podczas Warsztatu Hurra zostaną spisane zasady pracy, tworzenia, komunikowania się, które mogą być pomocne podczas działalności w kołach naukowych. Katalog zostanie opublikowany na stronie www oraz portalach społecznościowych

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie członków organizacji naukowych z terenu woj. pomorskiego.

Zgłoś swój udział poprzez formularz zgłoszeniowy

 

 

Eksperci:

d wyszynskaDominika Wyszyńska - Członek zarządu, Trener

Absolwentka stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W czasie studiów działała w samorządzie studenckim, również jako jego przewodnicząca. Była ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. studenckich. Obecnie wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej, gdzie zajmuje się dydaktyką oraz ewaluacją jakości prowadzonych zajęć. Członek zespołów projektowych i naukowych związanych z podnoszeniem kompetencji studentów, doskonaleniem jakości kształcenia i korelacją studiów społecznych z rynkiem pracy. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. postępowania oceniającego (wcześniej, wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia). Koordynator Gdyńskich Debat Młodych, projektu edukacyjnego prowadzonego przez Fundację Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych Pomeranian Students’ Coalition (PSC). Od 2015 do 2018 roku wiceprezes Fundacji PSC. Dyplomowany trener szkoły TROP, zajmujący się wzmacnianiem kompetencji w zakresie komunikacji, pracy zespołowej, konfliktu, zarządzania zespołami, zarządzania projektami.

 

 

 

 

 

 

 

urszula nowakUrszula Nowak - Trener

Absolwentka zarządzania w specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada doświadczenie trenerskie w obszarach: Trener umiejętności miękkich, prowadzenie warsztatów efektywności indywidualnej oraz interpretacji profili osobowościowych opartych na psychologii C.G Junga (certyfikowany konsultant). Koordynator projektu związanego z rozwojem oraz oceną pracowników firmy DGS Poland. Prowadząca warsztaty dla top managementu, kierowników średniego szczebla oraz pracowników w firmie DGS Poland (w sumie od 50 do 100 przeszkolonych osób w jednym roku w latach 2011-2014). Koordynator grupy trenerów wewnętrznych (12 osób). Prowadząca sesje assesment/development center. Kierownik projektu CSR dla Fundacji Danone Polska - Nowe pokolenie rolników. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów zarówno w małych organizacjach, samorządach studenckich jak i środowisku międzynarodowym. Związana z Fundacją PSC od momentu jej powstania - prowadząca warsztaty dla członków Fundacji oraz beneficjentów projektów realizowanych przez Fundację.

 

 

 

 

 

 

 

tobiasz lech

Tobiasz Lech –Wiceprezes Zarządu Fundacji PSC, Trener

Koordynator Gdyńskiej Akademii Młodych. Prezes Fundacji PSC w latach 2015-2018 oraz pracownik Działu Karier i Promocji Akademii Marynarki Wojennej. Zajmuje się zawodowo mediami społecznościowymi oraz marketingiem. Trener z zakresu wystąpień publicznych. Absolwent Stosunków Międzynarodowych w Akademii Marynarki Wojennej, studiów podyplomowych w zakresie Nowoczesnej Promocji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. W latach 2009-2013 członek Samorządu Studentów Akademii Marynarki Wojennej oraz Senatu AMW.

 

 

 

 

 

 

 

 

lw

Łukasz Wyszyński – Prezes Zarządu Fundacji PSC, Trener

Pracownik Instytutu Stosunków Międzynarodowych Akademii Marynarki Wojennej. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. postępowania oceniającego. Wcześniej ekspert PKA: ds. wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, ds. formalno-prawnych oraz ds. studenckich. W przeszłości koordynator ekspertów PKA ds. studenckich. Autor publikacji z zakresu jakości kształcenia, uczestnik krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych jakości kształcenia. Project Manager krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych finansowanych z UE (NCBiR) dot. rozwoju kompetencji studentów, programów stażowych oraz rozwoju kadry.  Autor programów kształcenie na kierunku stosunki międzynarodowe AMW (nagrodzonego w ramach grantu przez MNiSW w 2013 roku). Laureat Nagrody Ministra Obrony Narodowej pierwszego stopnia za osiągnięcia dydaktyczne. Współprzewodniczący Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, gdzie wspiera rozwój trzeciego sektora oraz współtworzy mechanizmy partycypacji obywatelskiej. W przeszłości kierownik studiów podyplomowych oraz działacz studencki. Członek komitetów sterujących (Budżetu obywatelskiego), komisji eksperckich (ds. grantów) oraz organizator szkoleń i konferencji dotyczących jakości kształcenia, współpracy międzynarodowej oraz trzeciego sektora. Naukowo zajmuje się rolą sił morskich w polityce państwa oraz bezpieczeństwem w wymiarze narodowym i międzynarodowym.